عضو اتاق بازرگانی تهران

عضو اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران

دارای کارت بازرگانی از سال 1395