اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمتنماینده
مهرزاد مینوییرییس هیئت مدیره به نمایندگی از بانک حکمت ایرانیان
جلیل بی نظیرنایب رییس عضو هیات مدیرهبه نمایندگی از شرکت گروه کارکنان حکمت ایرانیان
شهرام سلامتی خیاویعضو هیات مدیرهبه نمایندگی از شرکت تامین انرژی برق ایرانیان
سید حمید حسینی عضو هیات مدیرهبه نمایندگی از شرکت حامی کشت ایرانیان
یوسف حسین نژاد لنگرودیمدیر عامل و عضو هیات مدیرهبه نمایندگی از شرکت مهندسی پیما عمران نیرو