دسته: رسانه

رسانه

بازدید امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش

امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش با هیات همراه از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان بازدید بعمل آوردند در این بازدید جناب آقای حسین نژاد مدیرعامل محترم شرکت واسپاری حکمت ایرانیان…اطلاعات بیشتربازدید امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش

رسانه

بازدید امیر موسوی فرماندهی محترم ارتش از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

جناب امیر موسوی فرماندهی محترم ارتش به اتفاق هیات همراه و با مشایعت مدیر عامل محترم بانک حکمت ایرانیان جناب آقای دکتر عسکر زاده از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان بازدید…اطلاعات بیشتربازدید امیر موسوی فرماندهی محترم ارتش از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان