دسته: خدمات مشتریان

خدمات مربوط به مشتریان پس از اخذ تسهیلات از شرکت شامل تسویه حساب،اخذ مدارک،امور بیمه ای و غیره