چارت سازمانی

انجام هر کاری و هر فعالیتی نیازمند تعیین یك سازمان و یك نظام برای به کارگیری عوامل و امکانات مورد نیاز آن به صورت موثر و کارا می باشد.
خود واژه سازمان، نشان دهنده سامانی است که در شکل دهی و برپایی آن به کار رفته است.