مجوز فعالیت از بانک مرکزی

اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه لیزینگ