واسپاری حکمت ایرانیان

این شرکت با بهره گیری از متخصصان متعهد و کارشناسان مجرب صنعت لیزینگ با رعایت مفاد ماده 4 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور مصوب به تاریخ 1383/10/22مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ (واسپاري) صادره از سوی مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانک مرکزی ج.ا.ا موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها گردید و در تاریخ 1395/05/19در اداره ثبت شرکتهای تهران به شماره 496495 به ثبت رسید.

  • موضوع فعالیت
  • موضوع اصلی: موضوع فعاليت شرکت عبارت است از تأمين مالي مشتري از طريق تهيه کالا اعم از منقول و غيرمنقول توسط شرکت و واگذاري آن به مشتري در قالب يکي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.
  • فعالیتهای شرکت در راستای موضوع اصلی: خريد و فروش انواع اوراق مالي اسلامي در چارچوب قوانين و مقررات – دريافت نمايندگي و عامليت منابع مالي از اشخاص (به جزء بانک ها و مؤسسات اعتباري)، به منظور اعطاي تسهيلات- مشارکت سنديکايی با ساير اشخاص، به منظور اعطاي تسهيلات – دريافت تسهيلات از بانک ها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات ذیربط.
  • مجوزها
  • در تاریخ 1395/05/30 این شرکت موفق به اخذ مجوز فعالیت رسمی در امر واسپاری از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد و این مجوز تاکنون به صورت پیاپی تمدید گردیده است.
  • این شرکت در تاریخ 1395/06/27 موفق به اخذ مجوز شماره گذاری در قالب فروش اجاره به شرط تملیک و در تاریخ 1398/04/20 موفق به اخذ مجوز شماره گذاری در قالب فروش اقساطی(رهنی) از معاونت فنی و مهندسی راهور ناجا گردید.
  • این شرکت از تاریخ 1395/10/06 تاکنون عضو انجمن ملی لیزینگ ایران می باشد.
  • این شرکت از تاریخ 1395/02/11 تاکنون عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد.