عضویت در انجمن ملی لیزینگ ایران

عضو انجمن ملی لیزینگ ایران از سال 1395 تاکنون