بازدید امیر پوردستان از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

امیر پوردستان با همراهی مدیر عامل محترم بانک حکمت ایرانیان از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان بازدید بعمل آوردند