بازدید امیر موسوی فرماندهی محترم ارتش از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

جناب امیر موسوی فرماندهی محترم ارتش به اتفاق هیات همراه و با مشایعت مدیر عامل محترم بانک حکمت ایرانیان جناب آقای دکتر عسکر زاده از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان بازدید بعمل آوردند در این بازدید خدمات قابل ارائه و توانمندیهای شرکت به عرضا ایشان رسانیده شد