بازدید امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش

امیر سرتیپ محمودی معاون اجرایی ارتش با هیات همراه از شرکت واسپاری حکمت ایرانیان بازدید بعمل آوردند

در این بازدید جناب آقای حسین نژاد مدیرعامل محترم شرکت واسپاری حکمت ایرانیان توضیحاتی درخصوص طرحهای درحال اجرا در زمینه ارائه تسهیلات ارزان به پرسنل شاغل و بازنشسته ارتش ارائه نمودند